Comptabilitat i fiscalitat

"Nexo Sistemas de Gestión, S.L. inicia la seva marxa a finals de l'any 2001 amb la intenció d'oferir a tots els seus clients els serveis d'assessorament comptable i fiscal."

1. ANÀLISIS I CONSULTORIA D'EMPRESES

Servei dedicat a donar cobertura 'in situ' a les empreses, analitzem el funcionament intern, tant del procés productiu, com a comercial i administratiu; revisem les tasques que realitzen cadascun dels treballadors, el sistema d'informació intern, la transmissió de les ordres i l'estructura organitzativa amb la intenció de buscar totes aquelles millores estructurals i de funcionament de l'empresa que permeti als nostres clients, no només millorar l'eficiència de tots els seus recursos, tant tècnics com a humans, sinó també aconseguir així una reducció de costos i minimitzar les desviacions dels pressupostos.

Si està interessat en aquest servei pot sol·licitar un pressupost, estudiarem el seu cas.

2. ALTA D'EMPRESES

 • Estudi i pla de viabilitat.
 • Tramitació alta de societats mercantils, alta registre.
 • Tramitació certificat de la 'Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre' de la societat.
 • Tramitació del registre sanitari de salut pública.
 • Tramitació certificat d'eficiència energètica.
 • 3. CENTRE COMPTABLE I FISCAL

  Servei dedicat a donar cobertura de totes les obligacions comptables i fiscals que periòdicament tenen tant les empreses com els autònoms:

 • Presentació de les liquidacions trimestrals: IVA, IRPF, retencions lloguer...
 • Presentació dels resums anuals corresponents.
 • Confecció i presentació Impost de societats.
 • Elaboració i presentació dels Llibres Oficials i dels Comptes Anuals davant el Registre Mercantil Provincial.

 • Nexo Sistemas de Gestión, S.L. no només ens centrem a portar la comptabilitat i fer els models fiscals obligatoris, sinó que també oferim als nostres clients informació periòdica de l'evolució de l'empresa, els resultats obtinguts, previsions de les despeses, elaboració de pressupostos anuals i control de les desviacions, anàlisis de la liquiditat de l'empresa i cerca de solucions.

  4. TRÀMITS VARIS

 • Gestió d'Hipoteques, Préstecs, ICOs, Factoring amb les entitats financeres.
 • Contractes de lloguer d'habitatges i locals.
 • Tràmits Notarials: escriptures, herències, darreres voluntats.
 • Tràmits ERE.
 • Tràmits 'Pagament Únic' de la desocupació per a la creació de noves empreses.
 • 5. COMPTABILITAT ASSISTIDA

  Ens desplacem a les empreses per revisar la comptabilitat portada pel seu propi personal administratiu. També oferim la possibilitat d'enviar personal propi de 'Nexo'. Existeix l'opció, a més, de contractar una quota fixa mensual o un preu per hora.

  6. FORMACIÓ A EMPRESES

  Formació del personal administratiu en temes de comptabilitat, informació i actualització sobre la nova normativa fiscal i comptable. Establiment d'unes pautes de control i de l'arxiu.